లేడీస్ డే ఔట్ Part 1 – Telugu Sex Stories

గడియారం మూడు చూపించంగానే, teller మూసేసి, మేనాజర్ కి చెప్పి బయటికి వచ్చేసింది కవిత. మామూలుగా ఇంకా ఒక గంట ఉండి లెక్కలు చూసి బయలుదేరుతుంది. ఇవాళ్ళ ముందే మేనేజర్ అనుమతి తీసుకోవటం వల్ల కొంచం ముందే బయలుదేరింది. గబగబ నడుచుకుంటూ కార్ దగ్గరికి వెళుతుంటే, ఒకరు ఇద్దరు వెనక్కి తిరిగి చూడటం గమనించింది. పైకి ఇష్టం లేనట్టు నటించినా, అలా అందరూ తనని గుర్తించటం కవితకి ఇష్టమే.

హ్యాండ్ బ్యాగ్ passenger సీట్ లోకి విసిరేసి, డ్రైవెర్ సీట్ లో కూర్చుంది. కొంచం ఖరీదు ఎక్కువైనా, గొడవ చేసి, తనకి ఇష్టమైన Mazda Miata కారు కొనుక్కుంది కవిత. చిన్న కారు. కవిత లాగానే, సన్నగా, నున్నగా, అందంగా, style గా ఉంటుంది Miata. pant జేబులో నుంచి cell phone తీసి, స్మిత కి call చేసింది.

“నేను, కవితని. నా పని అయిపోయింది. మీ ఆఫీస్ కి రానా?”
“వచ్చేయి, నువ్వు వచ్చేలోపల నెను కూడా పని ముగించుకుంటాను.” అంది స్మిత తియ్యగా. స్మితది తీయటి కంఠం. మంద్రం గా మాట్లాడుతుంది. స్వరంలో కొంచం గీరకూడా ఉండదు. చిన్నప్పటినుంచి సంగీతం నేర్చుకున్నందువల్ల, మాట్లాడినా సంగీతంలా ఉంటుంది.

సురేష్, స్మిత భర్త ప్రవీణ్ ఆ రోజు పొద్దున్నే బయలుదేరి training కి అని Florida వెళ్ళారు. ఆ రోజు బుధవారం. సురేష్, ప్రవీణ శుక్రవారం రాత్రికి కానీ రారు. సురేష్ ఇలా కవితని వదిలి వేరే ఊరు వెళ్ళటం ఇదే మొదటిసారి. ్ప్రవీణ్ అంతకముందు ఒకసారి ఇలాగే training కి వెళ్ళాడు. కవిత స్మిత ఒంటరిగా ఉండటం ఎందుకని, ఈ రెండురోజులూ ఇద్దరినీ రఘువాళ్ళింటిలోనే పడుకో మన్నాడు సురేష్.

సురేష్, ప్రవీణ్ పెళ్ళికి ముందునుంచి స్నేహితులు. కవిత స్మిత కూడా కలిసిన కొద్దిరోజులకే మంచి స్నేహితులయ్యారు. స్మితది చాలా కలుపుగోలు మనస్తత్వం. అందరితో గలగల మాట్లాడుతుంది. నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉంటుంది. అందుకే స్మిత నచ్చింది కవితకి. స్మితకి కవిత నెమ్మది తనం నచ్చుతుంది. ఎప్పుడూ చిరునవ్వుతో ఉంటుంది. చాలా తెలివైనది. కవిత ఎక్కువ మాట్లాడకపోయినా, మనుషుల్ని వారి మనస్తత్వాలని సునిశితంగా గమనిస్తుంది. కవిత సిగ్గు చూస్తే స్మితకి బాగా ఏడిపించ బుద్ధి అవుతుంది.

ముందే అనుకున్నట్టుగా కవిత స్మిత కల్సి మాల్ కి వెళ్ళారు. అప్పుడప్పుడూ ఇలా మాల్ కి వెళ్ళటం వీళ్ళిద్దరికి అలవాటే. సురేష్ ప్రవీణ్ మాల్ కి వస్తే ఎక్కువ సేపు ఉండరు. కానీ కవితకి స్మితకి మాల్ లో ఊరికే తిరగటం చాలా ఇష్టం. అందుకే అప్పుడప్పుడూ వీళ్ళిద్దరూ కలిల్సి వస్తుంటారు. ఆ రోజు వారాంతం కాకపోయినా మాల్ చాలా సందడిగా ఉంది. పట్ట పగలైనా దీపాలు మెరిసిపోతున్నాయి. ఇంతమంది జనం కొనటానికి వచ్చి ఉండరు. చలా మంది ఊరికే చూసేందుకు వస్తుంటారు. కవిత స్మిత లకు కూడా కొనేందుకు ఏమీ లేదు. ఊరికే ఒక కొట్టు తర్వాత మరొక కొట్టు చూసుకుంటూ, కొనే వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా ప్రతీ వస్తువు పరీక్ష చేస్తూ, comments చేసుకుంటూ, నవ్వుకుంటూ తిరుగుతున్నారు.

Starbucks కాఫీ కొట్టు కనబడగానే, ఇద్దరి కాళ్ళూ యాంత్రికంగా అందులోకి వెళ్ళి పోయాయి. లోపల కాఫీ వాసన ఘుమాయిస్తోంది. ఎప్పుడూ జనమే ఆ కొట్లో. కాఫీ తాగేవాళ్ళే కాకుండా ఊరికే కూర్చుని కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళు కూడా. అక్కడ దొరికే కాఫీ రకాలకి అంతే లేదు. ఈ Starbucks కాఫీ కొట్లు ప్రతి ఊరిలో వీధి కి ఒకటి చొప్పున ఉంటాయి. కవిత మూలగా ఒక చోటు చూసుకొని కూర్చుంటే, స్మిత వెళ్ళి ఇద్దరికీ కాఫీ పట్టుకొచ్చింది. Starbucks లో మన ఇంట్లో లాంటి మంచి Brookbond కాఫీ దొరకదు. అందుకని, ఉన్నవాటిలో వాళ్ళిద్దరికీ ఇష్టమైన “Mocha” తాగుతారు వీళ్ళద్దరు.

తిరిగితిరిగి అలసిపోయి కవిత మౌనంగా కాఫీ తోగుతోంది. స్మిత్ కొంచంసేపు కవితని చూసి, చిలిపిగా నవ్వుతూ, “ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు. ఇవాళ్ళ రాత్రికి మీ ఆయనతో ‘program’ ఉండదనా? చాలా దిగులు పడుతున్నట్టున్నావు” అంది. ఆలోచనలోనించి ఉల్లిక్కిపడి తేరుకుని, పెద్దగా నవ్వేసింది కవిత. స్మిత కవితలకి అన్ని విషలయాలూ మాట్లాడుకునే సాన్నిహిత్యం. ఉంది. కవితకి sex గురించి మాట్లాడాలంటే సిగ్గు కానీ, స్మితకి అలాంటిది ఏమీలేదు. ఎప్పుడూ కవితని ఏదో ఒకటి అని ఏడిపుస్తూ ఉంటుంది. ” ఏమిటి నిద్రగా ఉన్నావు, రాత్రి ఎన్ని సార్లు అయ్యింది program”, ” ఇంత నీరసంగా ఉంటే రాత్రి ఏమి చేస్తావు, glucouse తాగి వెళ్ళు గదిలోకి” అలా ఏదో ఒకటి అంటుంది. కవితకి స్మిత అలా మాట్లాడితే ఇష్టమే. తిరిగి అనాలంటే సిగ్గు అడ్డమొస్తుంది.

కాఫీ పూర్తిచేస్తుండగా అంది స్మిత, ” పక్కనే J.Crew ఉంది. వేసవికి swim suit కొనుక్కోవాలనుకున్నాంగా, ఇప్పుడే కొనేసుకుందామా?” ఇద్దరూ సరే అనుకుని, J.Crew బట్టల కొట్టుకి వెళ్ళారు. ” దేశి ఆడవాళ్ళు అమెరికాలో swim suit లు కొనటం చాలా కష్టం. ఇక్కడి వాళ్ళు ఒళ్ళు ఎలా దాచాలీ అని కాకుండా, ఎలా చూపించాలి అని design చేస్తారు.” అనుకుంది కవిత ఒక swim suit ని పరీక్షగా చూస్తూ. స్మితకి వేరే రకం ఇబ్బంది. తనకి సాధ్యమైనంత sexy గా వేసుకోవటం ఇష్టం. కానీ ప్రవీణ్ ఊరుకోడు. స్మిత కి shorts వేసుకోవాలని ఉంటుంది. ప్రవీణ్ full pants వేసుకో అంటాడు. వాళ్ళిద్దరికీ ఆ విషయం మీద ఎప్పుడూ ఏకాభిప్రాయం ఉండదు. “అబ్బ ఇది చూడు ఎంత బావుందో” అంది స్మిత ఒక నల్ల రంగు swim suit చేత్తో ఎత్తి పట్టుకొని కవితకి చూపిస్తూ. అది రేండు చిన్న గుడ్డపీలికలలా ఉంది. ” ఇదా!” అంది కవిత ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ, “నిన్ను ప్రవీణ్ చంపేస్తాడు”. “అదేగా బాధ” అంది స్మిత అసహనంగా చేతిలో swim suit పక్కకి విసిరేస్తూ, ” అది కానీ వేసుకుంటే జనాలు చొంగలు కార్చరూ.” (ఇంకా ఉంది) ladies aunties day out telugu-sex-stories-part-1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *