పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 2

కమలమ్మ మూలుగు విని ఏంటమ్మగారు అంది రంగమ్మ నీ చేతివేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించి అంది కమలమ్మ ఏంటమ్మగారు అయ్యగారు ఈమద్య దగ్గరకి రాలేదనుకుంట అంది అవునే నీకెలా తెలుసు అంది కమలమ్మ చెయ్యి తగిలితేనే ఇంత మూలుగు మూలిగారుగా అంది ఒక్కసారే నీ చెయ్యి అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించిందే అదుకే అంది కమలమ్మ నాకు తెలుసులేండి అమ్మ ఇంకించెం కిదకి రుద్దిపెట్టమంటార అంది రంగమ్మ నువ్వు అక్కడ చెయ్యి వేస్తేనే ఆగలేకపోయా ఇంకా కిందకి రుద్దుతావా?? వద్దులేవే అంది కమలమ్మ పర్లేదు అమ్మగారు ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చకపోతే ఆపేస్తాను అంటూ తన చేతికి సబు బగా పట్టించి సరిగ్గా కమలమ్మ ఉపస్తు ని తన కుడి అరచేతితో రుద్దుతూ కమలమ్మ పూ రేకులని విడదీస్తూ కమలమ్మ మధన కీలని తన చుపుడు వేలితో కదుపుతూ మిగిలిన వేళ్ళని పువ్వు గాడిలో పెట్టి రుద్దుడు మొదలెట్టేసరికి కమలమ్మ స్స్స్స్స్స్స్స్ సంస్స్సంస్మ్మంస్ హ్హహహ్హా హిహిహుహుహుహిఊఒహొహ్ మ్మ్మ్మ్మ్మూఒస్స్స్య్య్స్య్స్య్య్స్స్య్ అంటూ బళుక్కున కార్చేసుకుంది ఏంటమ్మగారు ఇంత తొందరగా అవుటైపోయారు అంది ఏమి చెయ్యమంటావే ఈమద్య అస్సలు దీనిపని చూడటంలేదు అందుకే వెంటనే కక్కేసింది అంది కమలమ్మ. అమ్మగారు దీనిని రోజూ కక్కించకుండా లోపలే దాసుకుంటే ఈమద్య రోగాలు వస్తున్నాయంట అందుకే ఏదోలా దీనిని రోజూ కక్కించేయండి అంది ఈరోజైతే నువ్వు చేసిపెట్టావ్ రోజూ ఎలా కుదురుతుంది అంది కమలమ్మ బలేవాళ్ళే అమ్మగారు నేను రోజూ వస్తానుగా ముందు మీ పని చూసి ఆతరవాత బట్టలపని చుస్తాను సరిపోద్ది అంది రంగమ్మ ఆపని చేసి పెట్టవే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంది కమలమ్మ ఇంక ఆవిషయం నాకు వదిలెయ్యండి నేను చూసుకుంటాను అంది రంగమ్మ.

ఆరోజునుండీ ప్రతీ రోజు రంగమ్మ రోజూ రాగానే సరాసరి కమలమ్మ పడుకునే గదిలోకి ఇద్దరూ వెళ్ళి రంగమ్మ కమలమ్మకి చేతి పని చేసి మధన రసాలని కారిపించి పక్కనే ఉన్నా ఏదో ఒక బట్టతొ సుబ్రంగా తుడిచి మాసిన బట్తలతో దానిని కూడా కలిపి ఉతికేసి వెళ్ళేది అలా కొంత కాలం బాగానే జరిగింది రాను రాను కమలమ్మకి రంగమ్మ చేతిపని సరిపోవడం లేదు ఇంకా ఏదో ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అదే విషయం రంగమ్మతో అంటే అమ్మగారు ఇంటిలో నీటి వంకాయలు ఉన్నాయ అంది మమోలు వంకాయలు ఉన్నాయి ఆ నీటి వంకాయలు ఏంటి అంది కమలమ్మ మన పొడుగు వంకాయలు ఉంటాయి కదా వాటినే లా అంటారులేండి అని వంటింటిలోకి వెళ్ళి మాంచి పొడుగ్గా లావుగా ఊరిన వంకాయని తీసుకుని వచ్చింది ఇప్పుడు అంది ఎందుకే అంది కమలమ్మ చూడండమ్మ అంటూ ముందు చేతివేళ్ళతో కమలమ్మ పువ్వుని కొంచెం సేపు నలిపి లోపల ఊట ఊరింది అనుకున్నాకా తను తెచ్చిన వంకాయని సరాసరి కమలమ్మ పువ్వు బొక్కలో పెట్టి లోపలికి తోస్తుంది కమల్మ్మకి సరిగ్గా మన సుందరయ్యగారు పెడుతున్నట్టే ఉంది రంగమ్మ వంకాయని పూర్తిగా తోసేసి తొడిమని పుచ్చుకుని లోపలికి బయటకి ఆడించడం మొదలెట్టింది కమలమ్మ మెలికలు తిరిగిపోతూ హహ్హహహాహహహ్ మ్మ్మ్మ్మ్మస్స్స్స్సంసంసంసంస్ స్స్మొమొమొ అమ్మ్మంఓఓఓఓ అచ్చం అది దూరుతున్నట్టే ఉందేఏ అమ్మోఓఓఒ ఆహహహ్హ ఏమి ఉందే సరిగ్గా నాలోపల సరిపోయింది అబ్బహ్హ అదీ కొంచెం స్పీడ్గా ఊపవే అదీ అదీ అమ్మోఓఓ అబ్బాహ్హహాబహబహ్బ కొంచెం లోపలికి నెట్టవే అదీ ఇంకొంచెం అదీ అక్కడే అక్కడే హ్హాహహహహ్హహ్ కొట్టవే కొట్టు అమ్మోఓ అమ్మోఓ స్వర్గం చూపిస్తున్నావు కదే అహహహ్ వంకాయి అచ్చం మొడ్డ లాగా ఇంత సుఖ్ఖాన్ని ఇస్తుందని నాకు ఇప్పటివరకూ తెలియదే రంగి ఏమే ఇంకో చేతితో పువ్వు బొడిపెని కదపవే అంది కమలమ్మ.

రంగమ్మ తన యడం చేతి బొటన వేలు చూపుడివేలుతో కమలమ్మ క్లిట్ ని నలుపుతూ నొక్కుతుంటే కమలమ్మ తారాస్తాయికి వెళ్ళి కార్చేసుకుంది. అమ్మోఓ నాకు లోపల అచ్చం మొగాడు దెంగినట్టే ఉందే అంది కమలమ్మ అందుకే కదమ్మ మొగుళ్ళతో కోరికలు తీరని ఆడవాళ్ళకోసమే దేవుడు ఈ వంకయని కనిపెట్టి భూమి మీదకి పంపింది అంది అవునే నువ్వు చెప్పింది నిజమే ఈవారం నుండీ సంతలో వంకాయలు ఇంకో కిలో ఎక్కువ తెపిస్తాను అంది కమలమ్మ ఎందుకమ్మ అంది రంగమ్మ ఎందుకేంటే రోజుకొక వంకాయని మనం వాడుకోవాలిగా అని వాడింది ఎలాగో పని చెయ్యదు అంది కమలమ్మ ఎందుకు పనిచెయ్యదమ్మా రోజు మీ పువ్వులో నాన పెట్టిన వంకాయని అయ్యగారికి కూర వండి పెట్టండి అంది చీ అదేమిపనే అంది కమలమ్మ మరి అయ్యగారు తీర్చలేని కోరికని ఈ వంకాయ తీర్చింది కందండి దానికూర తిని అయ్యగారికి పౌరుషం వచ్చి ఆయన వంకాయతో మీతీట తీరుస్తారు అంది రంగమ్మ నిజమేనా?? సరే ఐతే అలా చేద్దాం అంది కమలమ్మ ఆరోజువి ఆతరవాత రోజువి తను పని చేసుకున్న వంకాయలు దాచి ఒకసారి కూర వండి సుందరయ్యగారికి పెడుతంది కమలమ్మ ఏమే అంతకు ముదల ఎప్పుడూ వంకాయ కూర ఇంత రుచిగా ఉండేది కాదు ఈకూర మాచి రుచిగా ఉందేంటే అన్నారు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam latest telugu sex stories part-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *